top of page

so 04. 11.

|

zoom

True alignment with your soul purpose (Skutočné zarovnanie s poslaním vašej duše) - Elective class by Elias Kanakri

True alignment with your soul purpose (Skutočné zarovnanie s poslaním vašej duše) - Elective class by Elias Kanakri
True alignment with your soul purpose (Skutočné zarovnanie s poslaním vašej duše) - Elective class by Elias Kanakri

Čas a miesto

04. 11. 2023, 14:00 – 05. 11. 2023, 21:00

zoom

O podujatí

* Pre slovenskú verziu, viď nižšie *

I am honored to be hosting Elias Kanakri, as he teaches the powerful and enlightening ThetaHealing® Elective Course he co-created "True Alignment with Your Soul Purpose", which has just become available to be taught ONLINE!

If you are compelled to help others and awaken them, if spreading love and joy makes you happy, if practicing or teaching ThetaHealing or any other healing technique makes your heart feel warm and your soul happy, then this seminar is for you.

This is a seminar for every ThetaHealing practitioner or instructor who believes or feels that healing and helping people is their life purpose, or one of their purposes, and that ThetaHealing is part of their divine timing.

This two day seminar has been designed to make it easier for all ThetaHealing practitioners and instructors to follow their path, live fully their life purpose, and allow abundance and success into their life.

This seminar was inspired by my journey, and the struggles and challenges that I had to overcome in order for me to step into my path and allow my Divine timing to work for me and bring me the success and abundance and joy that I was manifesting.

When I first got certified as a practitioner and instructor, and realized that this is my divine timing, things weren't easy at first. I faced challenges and blocks that left me demotivated, made me doubt that this was my path and that i can succeed in it, made me lose my confidence. I also struggled a lot in having a constant flow of clients and students coming my way. I started to believe that I don't have what it takes to succeed in my mission and that I shouldn't follow my heart.

But It is only when I understood what true alignment means, and how to really be aligned with my purpose, that everything shifted and my success started growing.

 True Alignment means: - Understanding yourself and your life and the journey that lead you to your divine path - Self forgiveness, self love and getting to know your divine self - The ability to tap into your divine essence and use your power with love - Living your life with unconditional trust in the Creator of all that is. - Reconnecting with your Divine Intention and reach a point where the only motivation is love and joy - Understanding and remembering your soul promise with your soul family - Understanding and mastering the virtues needed for your to shine in your mission The objectives of this seminar is to make it easier on all ThetaHealers to follow their path, guide them on how to work on themselves to achieve continuous success and growth and shine in their life mission, and grow your confidence as a healer, and achieve true alignment.

Pre-requisites: Basic DNA ThetaHealing®, Advanced DNA & Dig Deeper Price: 600USD or 543 EUR (Deposit 180USD or 160EUR to secure your place + Course Fee 420USD or 383EUR) Date: November 4-5, 2023 Time: 2pm - 9pm CET or 8am – 3pm ET

Language: English

Please Note: Class is limited to 40 students, register to secure your place!

To book in for the "True Alignment with Your Soul Purpose" course please send a message to avalentinyova@gmail.com, or via whats ap to +421918623366.

We are looking forward to seeing you,

Please register here  : https://member.thetahealing.com/member/seminar/registration/291884

Andrea

***

Je mi cťou, že môžem hostiť Eliasa Kanakriho, ktorý vyučuje silný a oslobodzujúci výberový kurz ThetaHealing®, ktorý spoluvytvoril, " Skutočné zosúladenie s poslaním vašej duše ", ktorý je teraz k dispozícii aj ONLINE!

Ak máte nutkanie pomáhať druhým a prebúdzať ich, ak vás šírenie lásky a radosti robí šťastnými, ak vám praktizovanie alebo vyučovanie ThetaHealingu alebo inej liečebnej techniky hreje srdce a robí vašu dušu šťastnou, potom je tento seminár určený práve vám.

Tento seminár je určený pre každého praktikanta alebo inštruktora ThetaHealingu, ktorý verí alebo cíti, že liečenie a pomoc ľuďom je jeho životným poslaním alebo jedným z jeho poslaní a že ThetaHealing je súčasťou jeho božského načasovania.

Tento dvojdňový seminár bol navrhnutý tak, aby uľahčil všetkým praktikujúcim a inštruktorom ThetaHealingu nasledovať svoju cestu, žiť naplno svoj životný cieľ a vpustiť do svojho života hojnosť a úspech.

Tento seminár bol inšpirovaný mojou cestou, bojmi a výzvami, ktoré som musel prekonať, aby som mohol vykročiť na svoju cestu a dovoliť Božskému načasovaniu, aby pracovalo pre mňa a prinieslo mi úspech, hojnosť a radosť, ktoré som manifestoval.

Keď som prvýkrát získal certifikát praktika a inštruktora a uvedomil som si, že toto je moje božské načasovanie, nebolo to spočiatku ľahké. Čelil som výzvam a blokom, ktoré ma zneisťovali, nútili ma pochybovať o tom, že toto je moja cesta a že na nej môžem uspieť, strácal som sebadôveru. Taktiež som veľmi bojoval so stálym prílevom klientov a študentov, ktorí mi neprichádzali do cesty. Začala som veriť, že nemám na to, aby som vo svojom poslaní uspel, a že by som nemal nasledovať svoje srdce.

Ale až keď som pochopil, čo znamená skutočné zosúladenie a ako byť skutočne v súlade so svojím poslaním, všetko sa zmenilo a môj úspech začal rásť.

Skutočné zosúladenie znamená:

- Pochopenie seba samého, svojho života a cesty, ktorá vás vedie na vašu božskú cestu.

- Sebaodpustenie, sebaláska a spoznávanie svojho božského ja

- Schopnosť napojiť sa na svoju božskú podstatu a používať svoju silu s láskou

- Žiť svoj život s bezpodmienečnou dôverou v Stvoriteľa všetkého, čo je.

- Opätovné spojenie so svojím božským zámerom a dosiahnutie bodu, v ktorom je jedinou motiváciou láska a radosť

- Pochopenie a zapamätanie si sľubu svojej duše s rodinou svojej duše

- Pochopenie a osvojenie si cností potrebných na to, aby ste mohli žiariť vo svojom poslaní

Cieľom tohto seminára je uľahčiť všetkým ThetaHealerom nasledovať ich cestu, viesť ich k tomu, ako na sebe pracovať, aby dosiahli neustály úspech a rast a zažiarili vo svojom životnom poslaní, a zvýšiť vašu sebadôveru ako liečiteľa a dosiahnuť skutočné zosúladenie.

Predpoklady k absolvovaniu kurzu : Základný kurz DNA ThetaHealing®, Pokročilý DNA a Dig Deeper Cena: 600USD alebo 543 EUR (Depozit 180USD alebo 160EUR na zabezpečenie vášho miesta + kurzovné 420USD alebo 383EUR)

 Dátum: 4.-5 novembra, 2023 Časy : 2pm - 9pm CET

Jazyk : anglicky so simultánnym prekladom do českého jazyka

Poznámka : Počet účastníkov je limitovaný na 40 študentov, zaregistrujte sa aby ste si zabezpečili svoje miesto!

Registrácia na avalentinyova@gmail.com, alebo cez whats ap na +421918623366.

Registrácia je potrebná na adrese  : https://member.thetahealing.com/member/seminar/registration/291884

Tešíme sa na vás,

Andrea

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page